Menü:

O škole

Profil školy

 

 

 

Výchovu a vzdelávanie vnímame ako otázku zachovania kultúry, biologickej, historickej

a kultúrnej reprodukcie spoločnosti, otázku prežitia národa a štátu, otázku konkurencie

schopnosti, hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorá rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje

kvalitu života aj hodnotovú orientáciu všetkých členov spoločnosti.

Priority našej školy na dlhšie obdobie 10 – 20 rokov vychádza z projektu Milénium – pre

vidiecku školu rodinného typu.

Prispôsobovanie obsahu a procesu výchovy a vzdelávania potrebám učiacej sa informatickej

spoločnosti:

vzbudzovanie záujmu o vzdelávanie, posilňovanie kreativity a schopnosti učiť sa

spolupracovať, riešiť problémy, komunikovať, rozvíjať tzv. kľúčové kompetencie, podpora

informačných a komunikačných technológií, rozširovanie a prehlbovanie jazykových zručností.

sfunkčnenie pedagogického výskumu a zavádzanie jeho výsledkov do dennodennej praxe

skvalitnenie personálno – profesijnej činnosti zamestnancov

Od školského roka 2002/2003 sme začali na našej škole celodenné vyučovanie v 1.-2. roč.,.

V tomto trende by sme chceli pokračovať aj v budúcnosti, pretože požiadavky na túto formu neustále narastajú.

  

 

Újdonságok

Kapcsolat

  • Základná škola M. Korvína s VJM - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
    Školská 6, 946 03 Kolárovo
  • 035/ 7771361, 035/7771801
    mobil: 0911 229 657

Fényképalbum