Menü:

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10 117
Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s VJM 21
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Mgr. Aurélia Takács Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25 117
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s VJM 21
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Mgr. Henrieta Antal Kooperatívne vyučovanie 10 67
Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s VJM 21
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Mgr. László Bese Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 45
Možnosti uplatňovania multiperspektívnej výučby dejepisu na príkladoch spoločnej maďarsko-slovenskej minulosti 19
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Mgr. Andrea Csepi Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 76
Regionálne a miestne poznatky v školstve a v školských zariadeniach 15
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Mgr. Silvia Fehérová Školské preventívne programy pre materské, základné a stredné školy a školské zariadenia 35 107
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Nenásilná komunikácia - základy 11
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Kooperatívne vyučovanie 10
Mgr. Éva Ferenczi Szi Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10 47
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Mgr. Erika Fülöpová Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 46
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Kooperatívne vyučovanie 10
Takto prilož! Metodika ľudových hier, ľudového tanca v škôlke a na 1. stupni ZŠ 0
Mgr. Renáta Gőgh Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 61
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Mgr. Irena Hájasová Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 33
Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s VJM 11
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Mgr. Henrieta Horváthová Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10 72
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s VJM 11
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Mgr. Anikó Jezsó Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25 75
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Mgr. Veronika Korpáš Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 130
Mgr. Ildikó Marafkó Klór Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 61
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Mgr. Zsolt Máté Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10 35
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Mgr. Beatrix Matus Mayer Kooperatívne vyučovanie 10 131
Kooperatívne vyučovanie 10
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s VJM 21
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Školské preventívne programy pre materské, základné a stredné školy a školské zariadenia 35
Nenásilná komunikácia - základy 11
Interaktívna tabuľa - interaktívne metódy 11
Mgr. Silvia Molnár Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 76
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Regionálne a miestne poznatky v školstve a v školských zariadeniach 15
PaedDr. Anikó Molnárová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 121
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Za vykonanie rigoróznej skúšky 60
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Mgr. Andrea Nagy Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 204
Kooperatívne vyučovanie 10
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Mgr. Andrea Révész Szabó Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 76
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Regionálne a miestne poznatky v školstve a v školských zariadeniach 15
Mgr. István Samu Tvorba didaktických testov vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch s vyučovacím jazykom maďarským 12 78
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Možnosti uplatňovania multiperspektívnej výučby dejepisu na príkladoch spoločnej maďarsko-slovenskej minulosti 19
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
PaedDr. Krisztina Samu Učiteľstvo akademických predmetov 60 60
Mgr. Erika Sviteková Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25 82
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s VJM 21
Mgr. Laura Varga Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s VJM 11 97
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Mgr. Kristína Kürti Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25 45
Kooperatívne vyučovanie 10
Projektové vyučovanie 10
Bc.Enikő Mátyus Szépe Projektové vyučovanie 10 35
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Mgr. Veronika Szabóová Kooperatívne vyučovanie 10 66
Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s VJM 21
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Projektové vyučovanie 10
Eva Vargová Riadenie kvality na ZŠ a SŠ a školských zariadeniach 15 65
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Hudobno - pohybové aktivity pre deti predškolského a mladšieho školského veku 15
Projektové vyučovanie 10


© aScAgenda 2018.0.1078 agenda.skoly.org Aktualizált oldal: 12.12.2017

Újdonságok

Kapcsolat

  • Základná škola M. Korvína s VJM - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
    Školská 6, 946 03 Kolárovo
  • 035/ 7771361, 035/7771801
    mobil: 0911 229 657

Fényképalbum