Menü:

Tantárgyjegyzék

WWWMegnevezésRövidítés
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk 2 2AJ
Biológia B
Biológia BIO
Chem.-bio. praktiká CHBVP
Chémia Ch2
Chémia CHE
Cvič. z mat. CMNP
Cvičenie z maďarského jazyka a literatúry Cmj
Dejepis DEJ
Ekológia Ek
Environmentálna výchova Env
Etická výchova ETV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Hudobno - pohybová výchova HPV
Informatika INF
Konv. v angl. jazyku KAJ4
Konv. v slov. jazyku KVSNP
Maďarský jazyk MJVP
Maďarský jazyk a literatúra MJL
Matematicke hlavolamy MH-NP
Matematické hry MH1
Matematika MAT
Matematika MVP
Matematika NP M-NP
Náboženská výchova NBV
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk 2 2NJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OV
Pohybová príprava Pp
Pohybové hry PH3-4
Poznaj svet Ps
Práca s počítačom PSP
Pracovná výchova PNV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis Prír.
Prírodoveda PDA
Prvouka Prv.
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGM
Rozvíjanie komunikačných schopností RKS
Slovenský jazyk SJVP
Slovenský jazyk a slovenská literatúra Sjl
Slovenský jazyk a slovenská literatúra SLF
Správanie Spr
Staroslivosť o zdravie star.o z.
Svet práce SEE
Technická výchova Tech
Technická výchova TechVP
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vecné učenie
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výpočtová technika VTNP
Výtvarná výchova VYV
Zábavná angličtina ZA-NP
Zábavná slovenčina ZS3
Zaujímavá matematika ZM3
Zemepis Z
Živá príroda ŽP2
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZMR

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Aktualizált oldal: 04.12.2018

Újdonságok

Kapcsolat

  • Základná škola M. Korvína s VJM - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
    Školská 6, 946 03 Kolárovo
  • 035/ 7771361, 035/7771801
    mobil: 0911 229 657

Fényképalbum